Skip to content

Algemene Privacy-verklaring

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING ENNEA CONSULT

www.     enneaconsult.nl 
Tel.
        071-5420814      
Email:    info@enneaconsult.nl

 

Inleiding

Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik mijn best om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, zorgvuldig vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.

In deze algemene privacyverklaring deel ik hoe ik met je persoonsgegevens omga. De verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die je met Ennea consult deelt. Dit is de algemene privacyverklaring. Er kunnen ook specifieke verklaringen van toepassing zijn, zoals de Privacy & Cookie policy op de website, en het Privacy document voor individuele coachingtrajecten en therapie waarbij immers ook heel specifieke gegevens worden verwerkt. Ik informeer je daar altijd vooraf over. Indien specifieke afspraken worden gemaakt over de omgang met je persoonsgegevens, zoals bij individuele coachingtrajecten en therapie, gaan deze voor op deze algemene privacyverklaring in het geval van tegenstrijdigheid.

Algemene privacy verklaring

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren je uitdrukkelijke toestemming daarvoor heb gekregen.

Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrief te sturen. Deze toestemming geef je door je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Ik behandel je gegevens vertrouwelijk. Ik deel alleen informatie op de wijze die in deze privacyverklaring is beschreven.


Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor het sturen van mijn nieuwsbrief of het beantwoorden van je vraag over mij en mijn diensten en om de uitvoering van mijn diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • als je lezer van mijn nieuwsbrief bent of via mijn website een vraag stelt: je naam en je emailadres;
 • als je opdrachtgever of cliënt bij me bent of was (je bent zelf ‘contractpartij’): je NAW-gegevens en je contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; gespreksaantekeningen en andere gegevens die je me verstrekt.
 • als ik met je werk of spreek in het kader van een opdracht of overeenkomst (je bent ‘derde’ bij een contract); je NAW-gegevens en/of je contactgegevens; gespreksaantekeningen en andere gegevens die je me verstrekt.


Waarom ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor de praktische, procedurele en inhoudelijke uitvoering van opdrachten en overeenkomsten waar je als contractpartij of derde bij betrokken bent;
 • om contact te onderhouden;
 • om je te informeren over de diensten die ik aanbied;
 • om te werken aan het verbeteren van de klanttevredenheid en de effectiviteit van mijn diensten;
 • om mijn nieuwsbrief te versturen;
 • om te factureren en administratieve handelingen te verrichten: hiertoe worden gegevens gedeeld met mijn administrateur;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • onderzoek en ontwikkeling o.a. van materiaal (anoniem);
 • intercollegiale toetsing (anoniem);
 • voor waarneming bij afwezigheid.


Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met je heb of waarbij je betrokken bent als derde, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In bepaalde situaties heb je mij specifiek toestemming gegeven zoals voor toezending van de nieuwsbrief of in het geval van coaching trajecten. Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens omdat mijn bedrijf daar gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • het zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening;
 • de bescherming van financiële belangen van mijn bedrijf;
 • de ontwikkeling, verbetering en bekendmaking van mijn diensten;
 • bescherming van belangen van anderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die je aan me hebt doorgegeven kun je inzien en je kunt verzoeken deze te corrigeren of verwijderen door een mail te sturen naar a.paalvast@enneaconsult.nl. Aan een correctie- of verwijderingsverzoek zal ik gehoor geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat ik de gegevens moet bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders, omdat de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht of omdat het fiscaal relevante gegevens betreft. Ik voldoe in de regel binnen een maand en uiterlijk binnen drie maanden aan je verzoek.

Voor de nieuwsbrief kun je je altijd direct afmelden. Je contactgegevens worden ook niet langer gebruikt voor het onderhouden van het relatienetwerk en het toezenden van informatie over zaken en diensten van Ennea consult, zodra je aangeeft dit niet meer te willen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je me eerder hebt gegeven weer in te trekken. Je kunt je echter niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn in het kader van een overeenkomst, anders kan ik niet de afgesproken dienst leveren.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan me weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

In principe verstrek ik geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan hiervan afgeweken worden. Ook kan ik voor mijn dienstverlening en bedrijfsvoering gebruik maken van diensten van derden, zoals mijn administrateur, mijn website host en website bouwer. In het kader daarvan worden aan deze derden indien nodig (toegang tot) persoonsgegevens verstrekt. Indien deze derden jouw persoonsgegevens verwerken mag dit slechts voor de voornoemde doeleinden. Dit is vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Voor verslaglegging van leiderschapscoaching, teamcoaching en trainingen hanteer ik, behoudens wettelijke termijnen, een bewaartermijn van vijf jaar. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. Je blijft op de mailinglijst van mijn nieuwsbrief staan totdat je je hebt afgemeld (of ik de mailinglijst uit eigen beweging wijzig).

Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke termijn, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via a.paalvast@enneaconsult.nl.

Gegevensverwerking buiten de EU

Er vindt geen gegevensverwerking plaats buiten de EU.

Cookies op de website

De websites van Ennea consult gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Noodzakelijke cookies betreffen je keuze met betrekking tot de cookies en een cookie voor veilige Paypal betalingen. Je kunt je ook aanmelden voor niet noodzakelijke cookies. Met de analytische cookies help je Ennea consult de gebruikerservaring te verbeteren. Zij kan dan analyseren hoe de website gebruikt wordt via Google analytics.

De volgende partijen plaatsen cookies in je browser via mijn websites, als je daarvoor toestemming hebt gegeven:

 • YouTube (om bij te houden welke video’s je bekijkt en op welk apparaat, categorie Advertisements)
 • Google Analytics (om bezoekers te onderscheiden en hoe zij de website gebruiken, categorie Analytics)


Houd er rekening mee dat YouTube en Google je gegevens kunnen gebruiken voor advertentie doeleinden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 januari 2021.

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving, aanpassingen aan mijn website en/of van mijn diensten alsmede op basis van voortschrijdend inzicht. Nieuwe versies publiceer ik altijd op de website. Daarom raad ik je aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

E-mail:  a.paalvast@enneaconsult.nl

Telefoon: 071-5420814