Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ennea consult 2022

1 Algemeen

1.1. In deze algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Ennea Consult
– Opdrachtnemer: Ennea Consult
– Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte (advies-)werkzaamheden.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Opdrachtnemer en Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende Werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische Overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. Voor zover de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ziet op door Opdrachtnemer te leveren diensten en/of producten van derden, zijn de leverings-, service- en licentievoorwaarden van deze derde(n) van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van deze derden kan in geen geval leiden tot een uitbreiding van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals neergelegd in artikel 11 van deze Voorwaarden.

1.4. Eventuele door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden zijn nooit van toepassing. Mochten deze algemene voorwaarden van Opdrachtgever toch toepasselijk worden verklaard, dan prevaleren bij tegenstrijdigheid altijd de Voorwaarden van Ennea Consult.

1.5. Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en/of van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

1.6. Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene Voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende Overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende Overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de strekking van de onderliggende Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden het dichtst benadert.

2 Aanbod en Overeenkomst

2.1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.

2.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.3. De in offertes opgegeven beschrijvingen van de te verrichten Werkzaamheden zijn indicaties, waaraan Opdrachtgever geen recht kan ontlenen en welke dus voor Opdrachtnemer niet bindend zijn. Eventuele afwijkingen kunnen uitsluitend in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer een grond voor aansprakelijkheid vormen, onverminderd het in artikel 11 ter zake van aansprakelijkheid bepaalde.

3 Uitvoering van de Werkzaamheden

3.1. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan Opdrachtnemer te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.

3.2 Alle door Opdrachtnemer opgegeven termijnen zijn streeftermijnen, die bij benadering zijn vastgesteld en Opdrachtnemer niet binden.

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

3.4. Opdrachtnemer is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang van de gewijzigde werkzaamheden pas te starten nadat er een schriftelijk akkoord is van Opdrachtgever voor de gewijzigde kosten.

3.5. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van derden, zonder expliciete mededeling aan of toestemming van Opdrachtgever.

3.6. Indien nodig voor de uitvoering van de Werkzaamheden, is Opdrachtgever gehouden om kosteloos een passende locatie ter beschikking te stellen.

4 Prijzen en tarieven

4.1. Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Opdrachtnemer (in een offerte) opgegeven prijzen en tarieven netto, d.w.z. exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de orderbevestiging genoemde Werkzaamheden.

4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele prijsverhogende factoren – waaronder een verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, prijzen van toeleveranciers, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. Een verhoging van de prijzen en/of tarieven zal door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de laatst geldende tarieven, is Opdrachtgever gedurende drie werkdagen na kennisgeving hiervan gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden, zonder bericht wordt de prijsverhoging door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en goedgekeurd. Voornoemde ontbinding laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever terzake van reeds door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden onverlet. Voorts kan Opdrachtgever hierbij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

4.4. Ingeval Opdrachtnemer kosten maakt/of moet maken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, hieronder vallen o.a. reiskosten, verblijfskosten, materiaalkosten, literatuurkosten etc. is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten achteraf door te berekenen aan Opdrachtgever, ook indien deze kosten niet vooraf gespecificeerd zijn in de offerte.

5 Annulering en verzetten

5.1.  Het annuleren van een opdracht of gedeelte hiervan is voor beide partijen te allen tijde mogelijk.

5.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering of wijziging op verzoek van de opdrachtgever, 10% van de prijs (ex BTW) aan kosten in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

5.3. Annulering of wijziging door Opdrachtgever van de data van de werkzaamheden kan tot vier weken voor aanvang kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging van de datum op een termijn van minder dan 4 weken maar langer dan twee weken voor aanvang wordt 50% van de prijs berekend. Bij annulering op termijn van twee weken of korter voor aanvang dan wel na aanvang wordt 100% van de prijs gerekend. Wanneer de werkzaamheden meerdere data betreffen, wordt met aanvang bedoeld de eerste datum.

5.4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan annulering of wijziging van de datum van een individueel gesprek of individuele sessie – onder welke noemer ook – kosteloos geschieden tot 24 uur daaraan voorafgaand. Bij annulering of wijziging korter dan 24 uur voorafgaand aan het geplande sessie is de opdrachtgever gehouden 100% van de prijs voor dit gesprek of deze sessie te vergoeden.

6 Specifieke bepalingen voor Trainingen op open inschrijving direct bij Opdrachtnemer

6.1. Bij bevestiging van de aanmelding is Opdrachtnemer gerechtigd een aanbetaling te vragen voordat er gestart zal worden met de uitvoering van de opdracht.

6.2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de datum van een training, bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen, te verzetten. Opdrachtnemer is in dit geval geen kosten verschuldigd aan Opdrachtgever.

6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd trainingen te annuleren. In dit geval zal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een alternatieve training worden aangeboden of zal het volledige reeds betaalde cursusgeld direct worden teruggestort op rekening van Opdrachtgever.

6.4. Opdrachtgever heeft na het moment van aanmelding 14 dagen bedenktermijn. Binnen deze termijn kan Opdrachtgever de cursus of training kosteloos annuleren. Indien de aanmelding plaats heeft korter dan 14 dagen voor de aanvangsdatum, geldt de bedenktermijn tot 48 uur voor aanvang van de cursus of training.

6.5. De kosten voor het niet tijdig annuleren van een training worden door Opdrachtnemer bepaald en aan Opdrachtgever gefactureerd.

7 Niet-toerekenbare Tekortkoming (Overmacht)

Ingeval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden verricht en/of zaken moeten worden geleverd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot verrichting en/of tot levering geldt. Opdrachtnemer is in dit geval geen enkele vorm van vergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is in dit geval niet gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen, tenzij de tijdelijke overmacht de nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maakt.

8 Betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen door Opdrachtgever plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of verrekening.

8.2. Opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Opdrachtnemer, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.3. Ingeval van niet (tijdige) betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Opdrachtnemer heeft ook het recht, naast betaling van hoofdsom en rentebetaling, alle (buiten)gerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt van Opdrachtgever te vorderen.

9 Garanties, Reclames en klachten

9.1. De door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van uitvoering/levering gelden in Nederland. Er wordt uitsluitend garantie geboden voor eigen diensten en/of producten, tot een periode van maximaal 6 maanden na uitvoering of levering.

9.2. Indien niet binnen een termijn van acht kalenderdagen tegen een door Opdrachtnemer verzonden factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie met Opdrachtnemer correct weer te geven.

9.3. Opdrachtgever dient klachten over de verrichte Werkzaamheden binnen acht werkdagen nadat de Werkzaamheden zijn beëindigd aan Opdrachtnemer schriftelijk en met redenen omkleed te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Opdrachtnemer ter zake van gebreken c.q. fouten vervalt.

9.4. Opdrachtnemer is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen en ook niet in het geval dat Opdrachtgever dan wel derden al dan niet op last van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, enige wijziging of reparatie aan de door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of informatie hebben aangebracht of hebben verricht.

9.5. Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, zal Opdrachtnemer naar eigen keuze, herstel aanbieden.

9.6. Klachten in het kader van de therapeutische beroepsuitoefening, inclusief individuele coachingtrajecten (niet zijnde leiderschapscoaching of teamcoaching) worden behandeld conform de regelementen van het NVPA, waar Opdrachtnemer een lidmaatschap heeft, en in lijn met de WKKGZ. Dit omvat het recht op onafhankelijke klachtbehandeling. Indien een klacht naar het oordeel van Opdrachtgever niet juist is behandeld, kan er contact opgenomen worden met het NVPA. Ennea consult neemt deel aan de Ethische code van Phoenix opleidingen voor onafhankelijke klachtenbehandeling omtrent overige werkzaamheden.

10 Niet-nakoming en ontbinding

10.1. Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd de aan Opdrachtnemer overigens krachtens de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten dan wel deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

– Opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, ter zake waarvan Opdrachtgever voorafgaand deugdelijk door Opdrachtnemer in gebreke is gesteld, doch Opdrachtgever gedurende een periode van tien werkdagen nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen;

– Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever aan zijn crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt;

– als Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt;

– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;

– beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever.

10.2. In de in lid één genoemde gevallen zijn alle door Opdrachtgever nog verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente, schade en kosten, onmiddellijk en volledig opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen betalingsregelingen. Alle eventueel nog in het bezit van Opdrachtgever zijnde en aan Opdrachtnemer in eigendom toebehorende zaken dienen door Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd.

11 Aansprakelijkheid en inspanningsplicht

11.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.

11.2. Alle overeenkomsten van en met Opdrachtnemer zijn gebaseerd op een inspanningsverbintenis.

11.3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook geleden indirecte schade, zoals onder meer bedrijfsschade, bedrijfsstoring, het verloren gaan van gegevens, bedrijfsonkosten en derving van inkomsten en/of winst.

11.5. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever ten aanzien van welke schade dan ook is per schadegeval/gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen als één schadegeval/gebeurtenis geldt, beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd (exclusief BTW) doch zal in ieder geval niet hoger zijn dan het door de verzekeraar van Opdrachtnemer uit te keren bedrag. Deze beperking is van toepassing ongeacht de vorm van aansprakelijkstelling.

11.6. Alle schadeclaims moeten op straffe van verval daarvan binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij Opdrachtnemer zijn gemeld.

12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan door Opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, modellen, coachings- en trainingsmateriaal (waaronder syllabi, hand-outs, oefeningen en illustraties), adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden, op welke wijze dan ook.

12.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13 Geheimhouding, Privacy

13.1. Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot de in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ontvangen informatie, in welke vorm dan ook bekend gemaakt.

13.2. In de relatie tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden persoonsgegevens verwerkt. De wijze waarop dat gebeurt is vastgelegd in een Algemene Privacyverklaring die beschikbaar is op de website van Ennea consult alsmede in eventuele specifieke Privacydocumenten zoals voor individuele coachingtrajecten die in dat geval kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens welke zij ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht ter beschikking krijgt gesteld slechts in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken. Opdrachtnemer is in het kader van de therapeutische beroepsuitoefening inclusief individuele coachingtrajecten gehouden aan de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

13.3. Opdrachtnemer zal redelijkerwijs te vergen technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.4. Partijen zijn gerechtigd om medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens en/of andere gegevens.

14 Slotbepalingen

14.1. Op alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. De rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.